Ambassade van België in Colombia
Home Vaccinatie van Belgen in het buitenland

Vaccinatie van Belgen in het buitenland

Op voorstel van de Taskforce Vaccinatie heeft de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid een aantal algemene principes goedgekeurd over de vaccinatie van Belgen die in het buitenland verblijven.

Volgens het principe van de territorialiteit zullen de Belgische onderdanen die in het buitenland verblijven, in de mate van het mogelijke gevaccineerd worden in het land van verblijf.

A. Indien u woont in één van landen/territoria vermeld op deze lijst, en u bent ingeschreven op de Ambassade/Consulaat-generaal ter plaatse, dan kan u zich preregistreren met het oog op vaccinatie tijdens een verblijf in België in de volgende maanden. De echtgenoot/-ote of partner van vreemde nationaliteit en meerderjarige kinderen van vreemde nationaliteit van een ingeschreven Belg die onder hetzelfde dak woont (zoals vermeld in het Rijksregister) zullen onder dezelfde voorwaarden als de Belg in kwestie toegang hebben tot vaccinatie. De Ambassade/Consulaat-generaal zal u de informatie over de procedure bezorgen. Volgens de Taskforce Vaccinatie die belast is met de organisatie van de vaccinatiecampagne in België start de eigenlijke vaccinatie voor de Belgen die wonen in een van landen op deze lijst vermeld, vanaf juni, op voorwaarde dat de vaccinatiecampagne voortgaat zoals gepland.

B. De Belgische onderdanen die verblijven in een land dat dezelfde type van vaccins aanbiedt als diegene die gebruikt worden in de Belgische vaccinatiecampagne, worden uitgenodigd om zich te laten vaccineren volgens de vaccinatiekalender die geldt in het land van verblijf.

Indien ze echter niet de mogelijkheid zouden hebben om zich te laten vaccineren in het land van verblijf of praktische bekommernissen hen zouden verhinderen om zich te laten vaccineren in het land van verblijf, dan zullen ze de mogelijkheid krijgen om zich kenbaar te maken tussen 1 en 22 juli 2021 met het oog op vaccinatie in België, zonder dat er kan worden afgeweken van volgorde van prioriteiten in de Belgische vaccinatiecampagne. Ze worden hiervoor verzocht om de diplomatieke of consulaire post te contacteren, waar ze zijn ingeschreven.

Dezelfde Taskforce heeft laten weten dat deze mogelijkheid voor vaccinatie wordt overwogen vanaf 2 augustus 2021. 

Registratie in Vaccinet en aflevering van het EU COVID 19 DIGITAL CERTIFICATE in het geval van vaccinatie in het buitenland:

Identificatie in Vaccinnet gebeurt op basis van het rijksregisternummer of BIS-nummer. De eventuele registratie van vaccins toegediend in het buitenland in Vaccinnet dient te gebeuren door in een België gevestigde arts, als aan de volgende drie voorwaarden voldaan wordt:

  1. Het vaccin dat werd toegediend is ofwel een vaccin toegestaan door het Europees Geneesmiddelenagentschap (AstraZeneca, Pfizer, Jansen, Moderna) ofwel Covishield (de variant van AstraZeneca die in Indië geproduceerd wordt)
     
  2. De gevaccineerde persoon
  • is een Belgische onderdaan, ofwel
  • is een persoon met hoofdverblijfplaats in België, ofwel
  • is een partner of kind samenwonend met een Belg of een persoon met hoofdverblijfplaats in België, ofwel
  • studeert of werkt in België
  1. De gevaccineerde persoon beschikt over een betrouwbaar bewijsstuk (ondertekend, geapostilleerd/vertaald/gelegaliseerd) dat het soort vaccin, de toegediende dosis, en de datum van vaccinatie vermeldt. Het is de arts beslist hierover autonoom. Het is op dit moment niet verzekerd dat de huidige documenten zoals uitgegeven in Colombia en Venezuela aan deze vereisten voldoen.

Opgepast: erkenning van het vaccin Covishield betekent niet de automatische erkenning van vaccinatiecertificaten met betrekking tot dit vaccin. Wij informeren daarom de reizigers (op uw website en in uw contacten) dat, aangezien de vaccinatiecertificaten die werden uitgereikt ten gevolge van een vaccinatie met Covishield, op dit moment niet erkend zijn, elke persoon in het bezit van een dergelijk vaccinatiecertificaat het risico loopt om geweigerd te worden /zal geweigerd worden op een vlucht naar België. In geval van voorafgaandelijke luchthaventransit via een andere Europese luchthaven, dient de reiziger zich te informeren of het Covishield-vaccin en het certificaat erkend zijn door de EU-lidstaat waarlangs hij transiteert (uit te zoeken via de bevoegde instanties van die EU-lidstaat).