Ambassade van België in Colombia
Home Covid-19 - Vaccinatie in België van Belgen die in het buitenland wonen

Covid-19 - Vaccinatie in België van Belgen die in het buitenland wonen

Volgens het principe van de territorialiteit zullen de Belgische onderdanen die in het buitenland verblijven in de mate van het mogelijke gevaccineerd worden in het land van verblijf. Maar er werd beslist dat de Belgen die niet de mogelijkheid zouden hebben om zich te laten vaccineren in het land van verblijf met een vaccin dat is goedgekeurd door EMA (European Medicines Agency) of volgens de lopende vaccinatiekalender in België, de mogelijkheid zullen krijgen om zich te laten vaccineren in België.

Voor de procedure:

 1. U wordt uitgenodigd om uw interesse mee te delen voor vaccinatie in Brussel in het Militair hospitaal van Neder-over-Heembeek, ter gelegenheid van een verblijf in België in de komende maanden;
 2. Komen hiervoor in aanmerking: de meerderjarige Belgen die in één van de landen wonen die op deze lijst (o.a. Colombia en Venezuela) staan, en zijn ingeschreven in de consulaire bevolkingsregisters van de post, evenals de echtgenoot/-ote  van vreemde nationaliteit of de meerderjarige kinderen van vreemde nationaliteit van een Belg die onder hetzelfde dak woont (echtgenoot/-ote en kinderen dienen geactualiseerd vermeld te staan in het rijksregister van betrokken Belg, via het consulaire register van de Ambassade). Deze “rechthebbenden” kunnen zich op dezelfde manier preregistreren via het formulier vermeld in punt 3;
 3. Preregistratie (bij voorkeur vóór 15 mei 2021) gebeurt via het formulier dat u vindt via de link https://forms.office.com/r/aYDtj2HPet. Op die manier kunnen de gezondheidsautoriteiten zich een idee vormen hoeveel dosissen er moeten voorbereid worden. De preregistraties blijven mogelijk na 15 mei;
 4. Doe enkel de preregistratie indien u werkelijk van plan bent om u te laten vaccineren tijdens uw verblijf. Zoniet bestaat het risico dat er vaccins verloren gaan.
 5. Op basis van uw preregistratie met het formulier (zie hierboven) zal het Consulaat nagaan of u aan de voorwaarden voldoet (nationaliteit/inschrijving in de consulaire registers/minstens 18 jaar) en zal aan de bevoegde overheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie – GGC) uw nationaal nummer en uw beschikbaarheden meedelen, om u op die manier toe te laten een afspraak te maken via het platform Bruvax van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 6. U zal zich als resident in het buitenland in de tweede helft van mei kunnen inschrijven in Bruvax. Dit zal u nog bevestigd worden per mail.
 7. Volgens de Taskforce Vaccinatie die instaat voor de organisatie van de vaccinatiecampagne in België, zal de eigenlijke vaccinatie voor Belgen die wonen in één van landen op deze lijst mogelijk zijn vanaf juni.
 8. U dient u er zich van bewust te zijn dat u niet de keuze heeft van vaccin dat u zal worden toegediend.
 9. Voorzie in de planning van uw aanwezigheid in België: (i) 10 dagen quarantaine na uw aankomst, vooraleer u naar het vaccinatiecentrum kan gaan (ii) de nodige tijd voor de periode van vaccinatie in functie van de afspraken die u via Bruvax hebt gekregen (iii) 2 dagen na de laatste injectie vóór een vertrek per vliegtuig.
 10. De vaccinatie zal gratis zijn. Bij de ingang van het vaccinatiecentrum dient u zich te identificeren met een geldige identiteitskaart of paspoort.
 11. Via de preregistratie worden uw gegevens verzameld, met inachtname van de regels met betrekking tot bescherming van persoonsgegevens, om u toe te laten u te laten vaccineren in België tegen het coronavirus. Alvorens uw gegevens definitief te registreren op het registratieplatform, dient u uw akkoord te geven dat uw gegevens worden overgemaakt aan de overheden bevoegd voor vaccinatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en/of het vaccinatiecentrum dat instaat voor uw vaccinatie. U kan op elk moment uw akkoord intrekken.

 

Registratie in Vaccinet en aflevering van het EU COVID 19 DIGITAL CERTIFICATE in het geval van vaccinatie in het buitenland:

Identificatie in Vaccinnet gebeurt op basis van het rijksregisternummer of BIS-nummer. De eventuele registratie van vaccins toegediend in het buitenland in Vaccinnet dient te gebeuren door in een België gevestigde arts, als aan de volgende drie voorwaarden voldaan wordt:

 1. Het vaccin dat werd toegediend is ofwel een vaccin toegestaan door het Europees Geneesmiddelenagentschap (AstraZeneca, Pfizer, Jansen, Moderna) ofwel Covishield (de variant van AstraZeneca die in Indië geproduceerd wordt)

 

 1. De gevaccineerde persoon
 • is een Belgische onderdaan, ofwel
 • is een persoon met hoofdverblijfplaats in België, ofwel
 • is een partner of kind samenwonend met een Belg of een persoon met hoofdverblijfplaats in België, ofwel
 • studeert of werkt in België
 1. De gevaccineerde persoon beschikt over een betrouwbaar bewijsstuk (ondertekend, geapostilleerd/vertaald/gelegaliseerd) dat het soort vaccin, de toegediende dosis, en de datum van vaccinatie vermeldt. Het is de arts beslist hierover autonoom. Het is op dit moment niet verzekerd dat de huidige documenten zoals uitgegeven in Colombia en Venezuela aan deze vereisten voldoen.

Opgepast: erkenning van bovenvermelde vaccins (waaronder Covishield) betekent geen automatische erkenning van vaccinatiecertificaten met betrekking tot deze vaccins. Wij informeren daarom de reizigers dat, aangezien de vaccinatiecertificaten die werden uitgereikt ten gevolge van een vaccinatie in het buitenland (in dit geval Colombia of Venezuela), op dit moment niet erkend zijn, elke persoon in het bezit van een dergelijk vaccinatiecertificaat het risico loopt om geweigerd te worden / zal geweigerd worden op een vlucht naar België. In geval van voorafgaandelijke luchthaventransit via een andere Europese luchthaven, dient de reiziger zich te informeren of het vaccin en het certificaat erkend zijn door de EU-lidstaat waarlangs hij transiteert (uit te zoeken via de bevoegde instanties van die EU-lidstaat).