Consulaire inschrijving

 1. Last updated on

De Belgische ambassade in Bogotá biedt u sinds 18/11/2020, de mogelijkheid om u online in te schrijven in het consulair bevolkingsregister.

U heeft toegang tot deze website als u:

 • Belg bent;
 • niet (meer) ingeschreven bent in een Belgische gemeente, want u heeft uw vertrek naar het buitenland aan deze gemeente gemeld;
 • beschikt over een geldige en geactiveerde Belgische eID;
 • uw PIN-code kent en in het bezit bent van een kaartlezer.


Het nut van uw inschrijving


Sedert het in voege treden van de wet houdende het consulair wetboek op 15/06/2014, wordt administratieve bijstand enkel verleend aan de Belgen, ingeschreven in het consulair bevolkingsregister.

De inschrijving in de consulaire bevolkingsregisters, bij een Belgisch beroepsconsulaat in het buitenland, laat u toe gebruik te maken van dezelfde diensten als deze aangeboden door de gemeenten in België, wat het beheer van uw administratief dossier betreft. Deze inschrijving laat het Belgische beroepsconsulaat toe om u efficiënter te helpen bij de uitreiking van een identiteitskaart of de afgifte van consulaire attesten (bijv. attest van woonplaats, attest van inschrijving, attest van nationaliteit, attest van gezinssamenstelling, enz.). U zult ook via het beroepsconsulaat kunnen deelnemen aan bepaalde in België gehouden verkiezingen (federale wetgevende verkiezingen, Europese verkiezingen indien u in een EU-lidstaat woont).

Ook personen met een vreemde nationaliteit die tot uw gezin behoren, kunnen geregistreerd worden in de bevolkingsregisters. Zij hebben evenwel geen recht op een Belgische consulaire identiteitskaart of paspoort en kunnen niet als Belgische kiezer worden geregistreerd. Voor consulaire bijstand dienen ze zich te richten tot de vertegenwoordiging van hun land van oorsprong.

Indien uw dossier up-to-date is, zal het Belgische beroepsconsulaat u vlotter kunnen helpen, ook in gevallen waarbij u dringende noodbijstand nodig heeft (bijv. bij ongevallen, rampen, evacuaties, etc.).


Procedure


Voor inschrijving op de Ambassade van België in Bogota dienen de volgende documenten onder gescande vorm toe te komen in bijlage van een mail gericht aan Bogota@diplobel.fed.be

 1. indien u van België komt: het attest van uitschrijving uit de bevolkingsregisters van uw gemeente (“Model 8”);
 2. het inschrijvingsformulier, volledig en behoorlijk ingevuld, gedagtekend en ondertekend. Opmerkingen:
  1. er dient 1 formulier te worden ingevuld voor elk lid van het gezin (een apart formulier is voorzien voor een lid van het gezin van vreemde nationaliteit);
  2. voor de leden van het gezin die een vreemde nationaliteit bezitten : voeg tevens een afschrift van een identiteitsbewijs toe (vreemde identiteitskaart of paspoort).
 3. Een bewijs van verblijfplaats
  1. in Colombia: bij voorbeeld: afschrift van huurovereenkomst, of factuur van telefoon, gsm, tv, internet, water, elektriciteit met de vermelding van uw naam en adres, attest van woonplaats afgeleverd door de plaatselijke overheid …
  2. indien op Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Saba, Sint-Eustatius, Bonaire: een uittreksel basisadministratie
 4. een afschrift van uw paspoort (bladzijde met de identiteitsgegevens en bladzijde met het verblijfsvisum indien toepasselijk) en van uw identiteitskaart;
 5. het afschrift van uw identiteitskaart (voor vreemdeling):
  1. in Colombia: cédula (de extranjería)
  2. op Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Saba, Sint-Eustatius, Bonaire: identiteitskaart (sedula);
 6. het formulier van inschrijving als kiezer voor de federale verkiezingen en deze voor het Europese Parlement

U vindt de nodige formulieren terug op onze website

Na ontvangst en nazicht van de hierboven opgesomde documenten zal de inschrijving worden uitgevoerd. U ontvangt hiervan een bevestiging